Regulamin sklepu

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE:

Sprzedający – rozumie się przez to: „Piast” Jan Kołodziej z siedzibą w Dębno 400, 32-852 Dębno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 869-10-49-549.

Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

 • wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i  poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową, gospodarczą lub do użytku na własne potrzeby osoby fizycznej.

Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.sklep.gorczyca.com.pl;

Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży:

 • towary handlowe znajdujące się w ofercie Sklepu;

Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami;

Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru;

Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącej nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;

Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

Godziny robocze - godziny od 7:00 do 15:00 w Dniach Roboczych;

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.

Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;

Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

 

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

Sklep „Piast” Jan Kołodziej działa pod adresem www.sklep.gorczyca.com.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.

Korzystanie ze Sklepu możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Internet Explorer 8, FireFox 5, Google Chrome 11.

Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust. 2.

Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

III. Zamówienie

Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.

Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.

Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.

Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Umowa

Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.

Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru wraz z kosztami transportu i odebraniu towaru od firmy kurierskiej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.

W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego  (przy wyborze rodzaju płatności – przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online ) kwotą Ceny Zamówienia i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia..

V. Dostępność Towaru

Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.

W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:

 • wydłużyć czas realizacji Zamówienia,

 • anulować Zamówienie w całości.

VI. Ceny

Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.

Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (przelewy24)

Płatność za pobraniem.

W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (przelewy24) - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 45 1060 0076 0000 3200 0053 7857  zapłatą pełnej kwoty Ceny oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku przelewy24 przelew wypełniany jest automatycznie (prawie w każdym przypadku).

Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem" podany jest w Serwisie podczas składania Zamówienia.

W przypadku wyżej wskazanym przedstawiciel firmy spedycyjnej pobiera od Zamawiającego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Zamawiającego Zamówienia i wyboru formy płatności.

VIII. Faktury VAT

Każda transakcja jest dokumentowana dokumentem sprzedaży.

Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.

Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

Zaznaczenie w formularzu zamówienia opcji „Faktura VAT” oznacza, że kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, lub rolnikiem ryczałtowym rozliczającym podatek VAT

Warunkiem koniecznym w powyższej sytuacji jest podanie numeru NIP zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

FORMY, KOSZTY I TERMINOWOŚĆ DOSTAWY

Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, firmy Raben oraz Poczta Polska.

W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.

W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.

Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.

Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem - dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV.

W przypadku wyboru metody płatności - Płatność za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamawiający nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Zamawiającego, a także uniemożliwić Zamawiającemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem.

W przypadku zapłaty przez Zamawiającego w formie Płatność za pobraniem - własność rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego.

     

ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

REKLAMACJA

Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gorczyca.com.pl lub w formie pisemnej, na adres: „Piast” Jan Kołodziej, Dębno 400, 32-852 Dębno, z dopiskiem „Sklep internetowy Piast”.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ZWROT TOWARU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gorczyca.com.pl lub w formie pisemnej, na adres: „Piast” Jan Kołodziej, Dębno 400, 32-852 Dębno, z dopiskiem „Sklep internetowy Piast”.

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

Do 14 dni kalendarzowych od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący winnien zwrócić towar na adres:

"Piast" Jan Kołodziej

32-852 Dębno 400

 

Zwrot dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a wiec stosuje się tylko w przypadku sprzedaży Towaru osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Sprzedający ma 7 dni na rozpatrzenie zwrotu i po pozytywnej decyzji w tym termienie dokonany zostanie zwrot pieniędzy na podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego Kupującego.

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne w przypadku zamówienia złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku zamówienia składanego przez osobę fizyczną podanie wymaganych danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.

Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.

Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • realizacji Zamówienia;

 • zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;

 • założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sprzedający informuje, że dane osobowe Zamawiającego mogą również zostać wykorzystane - za dobrowolną zgodą Zamawiającego - do pozyskania od Zamawiającego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. opinii na jakości obsługi w Sklepie. W tym celu Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie przez Sprzedającego jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Zamawiającego dla potrzeb wypełnienia ankiety, dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz na warunkach szczegółowo określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Jan Kołodziej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „PIAST” Jan Kołodziej z siedzibą w Dębnie (Dębno 400, 32-852 Dębno), nr REGON: 851743162, nr NIP: 8691049549.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać pytanie lub sprzeciw listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na adres: biuro@gorczyca.com.pl.

 1. Katalog przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer NIP, numer telefonu, adres e-mail.

Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych lub otrzymuje je od podmiotów uprawnionych.

 1. Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, że  Państwo zobowiązani do podania określonych w punkcie II danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest:

niemożliwość zawarcia umowy, niemożność wykonania umowy, niemożliwość przesyłania informacji marketingowych.

Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane są także w tych celach.

Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Udostępnianie danych osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to wyraźnej zgody lub administrator jest ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych.

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

 1. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

Dane użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te są potrzebne jako dowód.

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

 1. Przysługujące Państwu prawa

Prawo dostępu do informacji, czyli prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli tak, jakie dane osobowe są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich przechowywania.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych, czyli prawo od żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz usunięcia jego danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za indywidualną zgodą lub też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do żądania swobodnego i nieograniczonego przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

 1. Prawo skargi do organu nadzorczego

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo do skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

tel. 22 531 03 00

 przed 25.05.2018 r.: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ ALLEGRO SP. Z O.O.

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, w ramach serwisu Ceneo.pl. Wobec tego, Klient Sklepu dokonujący zakupu w Sklepie [http://www.sklep.gorczyca.com.pl], może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro Sp. z o.o. oraz Sklep  jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie”

W celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie, Klient upoważnia Ceneo S.A. do przetwarzania danych osobowych zgodnie poniższym oświadczeniem: "Jako Klient dokonujący zakupu w Sklepie, niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Grupa Allegro Sp. z o.o mojego adresu email w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”

Do każdego zamówienia Klienta przypisany jest jeden unikalny egzemplarz ankiety. W ten sposób Klient ocenia Sklep za konkretną transakcję tylko raz. Treść opinii Klienta będzie widoczna w serwisie Ceneo.pl, a odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawione zostaną w postaci statystyk w zakładce z opiniami sklepu uczestniczącego w programie.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i fakultatywne, i nie wpływa na tryb realizacji zamówienia Klienta.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

 • niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;

 • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

 • siły wyższej;

 • awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;

 • niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;

 • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

 

ROZDZIAŁ VIII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 

Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2019 r.

  

Sklep zastrzega sobie prawo do:

 • wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,

 • zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,

 • wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,

 • przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@gorczyca.com.pl.