Wyniki postępowania ofertowego

Załącznik nr 3 -  informacja o wyniku postępowania

Dębno 22-06-2018

data

Inwestment & Technical Consulting
Gwidon Irzabek
ul. Drużyn Strzeleckich 33
80-180  Gdańsk ,

 

Dane identyfikacyjne oferenta

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez „PIAST” Jan Kołodziej, 32-852 Dębno 400, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup linii do czyszczenia ziarna sortownikiem optycznym – wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, transportem i montażem w budynku handlowo-usługowym na dz.ewid.nr.114/3 w miejscowości Dębno” wybrana została oferta firmy Inwestment & Technical Consulting Gwidon Irzabek,  ul. Drużyn Strzeleckich 33  , 80-180  Gdańsk z ceną – 557787,00 zł netto (686078,01 zł brutto) oraz długością gwarancji 12 m-cy.

 

………….....…………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)